Strength

Sức Mạnh của Sản xuất tinh gọn – Lean Production Strength

Lean đã và đang được nhiều người biết đến nhờ vào những thành công trong việc giảm hao phí, dao động và các chi phí không cần thiết. Trong nỗ lực liên tục nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, Lean cần được huấn luyện từ cấp lãnh đạo nhằm đạt được sự ủng hộ từ cấp điều hành. Bên cạnh đó không thể thiếu sự tham gia của tất cả nhân viên trong việc giải quyết vấn [...]

Quản lý theo kiểu “Just in Time”

Sản xuất Just-In-Time, hay JIT, là một triết học quản lý tập trung vào loại trừ những hao phí trong sản xuất bằng việc chỉ sản xuất đúng số lượng và kết hợp các thành phần tại đúng chỗ vào đúng thời điểm. Điều này dựa vào một thực tế hao hụt là kết quả từ bất kỳ hoạt động nào làm gia tăng chi phí mà không gia tăng thêm giá trị cho sản phẩm, như là sự [...]

Toyota Production System

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS)

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS) là một triết lý, nó tổ chức sự sản xuất và cung ứng dịch vụ tại Toyota, bao gồm cả sự tác động lẫn nhau với nhà cung ứng và khách hàng. TPS là một phần chủ yếu. Nó đã được tạo ra bởi người sáng lập của Toyota, Sakichi Toyoda, con trai của Kiichiro Toyoda, và kỹ sư Taiichi Ohno; Họ đã đưa ra đặt nặng trên [...]

Sản xuất tinh gọn – Lean Production

Lean Manufacturing thường được biết đơn giản là “Lean”, là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production  System (TPS). (more…)